Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvy uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu www.tamal.sk a upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri kúpe tovaru ponúkaného predávajúcim prostredníctvom uvedeného internetového obchodu.Predávajúcim je spoločnosť Tamal s. r. o. , so sídlom M.R. Štefánika 844/57, 010 01 Žilina, IČO: 52 378 101, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 72330/L (ďalej „predávajúci“).
Kupujúcim je fyzická osoba – spotrebiteľ, ktorý pri kúpe tovaru nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.Kupujúcim je aj fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá pri kúpe tovaru koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania, alebo osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet.Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na každú zmluvu uzatvorenú prostredníctvom internetového obchodu www.tamal.sk bez ohľadu na to, či kupujúcim je fyzická osoba – spotrebiteľ alebo fyzická osoba – podnikateľ, alebo právnická osoba, pokiaľ ďalej nie je uvedené inak.Tovarom predávaným prostredníctvom internetového obchodu www.tamal.sk sa rozumejú všetky produkty zverejnené na uvedenej internetovej adrese.

1. Objednávka
Všetky objednávky realizované prostredníctvom internetového obchodu www.tamal.sk, ktorého prevádzkovateľom je predávajúci, sú pre obe zmluvné strany záväzné, pokiaľ nie je uvedené inak.Kupujúci si môže objednať a zakúpiť tovar na základe registrácie a vyplnenia elektronickej objednávky. Objednať a zakúpiť tovar môže kupujúci aj bez registrácie a len na základe vyplnenej elektronickej objednávky.Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými i
reklamačnými podmienkami.Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácií, alebo pri vyplnení elektronickej objednávky.Objednávka kupujúceho sa stáva záväznou jej prijatím a e-mailovým potvrdením zo strany
predávajúceho. Kupujúci odoslaním objednávky súhlasí s obchodnými podmienkami a porozumel im. Kupujúci môže uskutočniť objednávku tovaru u predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu www.tamal.sk, alebo mailom na adresu tamal@tamal.sk .page1image512573824

Predavajúci:

Tamal s. r. o. , IČO: 52 378 101, DIČ: 2121005986, IČ DPH SK2121005986, tel. č.: 0902 858 460

2. Dodacie podmienky

Tovar je doručovaný kupujúcemu príslušnou prepravnou spoločnosťou. Predávajúci sa zaväzuje:

 • dodať kupujúcemu druh a množstvo objednaného tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky kupujúcim.
 • dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas manipulácie u prepravnej spoločnosti.
 • dodať objednaný tovar na adresu určenú kupujúcim v objednávke. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na miesto dodania určené kupujúcim. Tovar sa dodáva spolu s daňovým dokladom.
 • zaslať kupujúcemu potvrdzujúci e-mail o tom, že tovar mu bol odoslaný zo skladu predávajúceho.

Predávajúci nezodpovedá za:

• oneskorené dodanie, resp. nedodanie objednaného tovaru na adresu určenú kupujúcim v objednávke spôsobené prepravnou spoločnosťou.

• oneskorené dodanie, resp. nedodanie objednaného tovaru v dôsledku nesprávne zadanej adresy kupujúcim v objednávke.

 • za poškodenie objednaného tovaru spôsobené prepravnou spoločnosťou.
 • oneskorené dodanie, resp. nedodanie objednaného tovaru, ku ktorému došlo v dôsledku udalostí, ktoré sa nedali predvídať a ktoré nastali nezávisle od vôlepredávajúceho.

Kupujúci sa zaväzuje:

 • Kupujúci potvrdzuje, že si tovar vybral v súlade s ponukou predávajúceho v internetovom obchode www.tamal.sk. Kupujúci prehlasuje, že s obchodnými podmienkami je oboznámený, sú pre neho zrozumiteľné a tieto podmienky sa zaväzuje dodržiavať.
 • objednaný tovar prevziať na mieste určenom v objednávke, skontrolovať

neporušenosť obalov.
• zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň

odoslania objednávky.

Pri nedodržaní týchto podmienok a zásad korektného správania si vyhradzujeme právo už viac neuskutočniť zmluvný vzťah.

3. Dodacie lehoty

Dodávky objednaného tovaru sú prevádzkovými možnosťami predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne. Objednávky predávajúci vybavuje spravidla do 3 pracovných dní odo dňa prijatia platby za tovar zo strany kupujúceho na bankový účet predávajúceho alebo odo dňa záväznosti objednávky v závislosti od spôsobu platenia ceny za tovar kupujúcim a tovar odosiela kupujúcemu spravidla do 7 pracovných dní od vybavenia objednávky.Pri nečakaných okolnostiach, ktoré nevznikli na strane predávajúceho sa môže doba dodania predĺžiť. V takomto prípade predávajúci upozorní kupujúceho e-mailom, telefonicky alebo
iným vhodným spôsobom na zmenu dodacej lehoty objednaného tovaru.4. Ceny tovaruCeny uvedené v internetovom obchode www.tamal.sk sú platné v čase objednania tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb a zmeny cien tovaru. V prípade, ak je pri tovare uvedená cena v sume 0,-€ ide o chybnú cenu a takýto tovar nie je na predaj. Zľavy a akcie platia do vypredania zásob, ak to nie je uvedené v inom konkrétnom termíne a konkrétnej sume.Cena tovaru je konečná, vrátane DPH. Všetky ceny sa rozumejú v eurách (EUR)Predávajúci je platcom DPH.
V cene tovaru nie je započítané poštovné a balné.
Dokladom o predaji tovaru je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.5. Platby za tovar a poštovnéCena poštovného (vrátane balného) za každú samostatnú objednávku je v rámci Slovenskej republiky: SR – 5,- EURV prípade nákupu tovaru dodaného v rámci Slovenskej republiky v hodnote viac ako 99 EUR je cena poštovného (vrátane balného) 0 EUR.
Cena poštovného (vrátane balného) za každú samostatnú objednávku je v rámci Českej republiky: ČR – 7,- EURV prípade nákupu tovaru dodaného v rámci Českej republiky v hodnote viac ako 199 EUR je cena poštovného (vrátane balného) 0 EUR.
Cena poštovného (vrátane balného) za každú samostatnú objednávku v rámci ostatných krajín závisí od konkrétnej krajiny, do ktorej predávajúci posiela tovar, pričom táto cena bude zarátaná k celkovej cene tovaru.
Cena poštovného a balného sa môže zmeniť v závislosti od ceny stanovenej príslušnou prepravnou spoločnosťou.SPÔSOB ÚHRADY CENY ZA TOVARKupujúci si v elektronickej objednávke môže vybrať, či chce za tovar zaplatiť vopred alebo cenu uhradí pri odobierke tovaru.
PLATBA VOPRED NA ÚČET: Cenu za objednaný tovar je kupujúci povinný uhradiť vopred, a to najneskôr do 1 pracovného dňa od momentu záväznosti objednávky (t.j. od momentu elektronického potvrdenia objednávky predávajúcim), prevodom na účet, alebo priamo vkladom na účet predávajúceho. Predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho o prijatí platby. V prípade, ak kupujúci neuhradí cenu za tovar v lehote podľa prvej vety, objednávka kupujúceho zanikne a predávajúcemu nevznikne povinnosť dodať príslušný tovar.Číslo účtu pre platbu (IBAN) – SK20 1100 0000 0029 4307 2973Účet je vedený v Tatra banke. Objednávkový systém k cene tovaru automaticky započíta aj poštovné.DOBIERKA: V prípade, ak kupujúci bude platiť za tovar pri jeho dobierke na adrese, ktorú uviedol v objednávke, je povinný uhradiť cenu za tovar pri jeho preberaní, spolu s poštovným (vrátane balného), príslušnej prepravnej spoločnosti.6. Odstúpenie od zmluvy – táto časť týkajúca sa odstúpenia odpage4image409639760 page4image409640048
zmluvy sa vzťahuje len na kupujúceho, ktorým je fyzická osoba – spotrebiteľPodľa § 7 zákona 102/2014 Z.z., je kupujúci oprávnený aj bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy s predávajúcim do 14 dní od prevzatia tovaru, a to buď v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (napr. e-mailom). Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané najneskôr v posledný deň lehoty podľa predchádzajúcej vety.V takomto prípade je predávajúci povinný do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu zaplatenú cenu za tovar, ktorú od neho prijal na
základe zmluvy, vrátane poštovného. Predávajúci však nie je povinný vrátiť kupujúcemu zaplatenú cenu a poštovné pred tým, ako mu je tovar doručený späť alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.
Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar
odovzdaný kupujúcim na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.Odstúpenie je možné realizovať buď cez e-mailovú adresu tamal@tamal.sk alebo na adresu uvedenú nižšie alebo na tel. č. uvedené nižšie. Odstúpenie je zároveň možné realizovať aj na základe formuláru zverejneného na internetovej stránke www.tamal.sk.
Tovar je potrebné vrátiť na korešpondenčnú adresu predajcu a to:Tamal s. r. o.
M. R. Štefánika 844/57, Žilina ,01001 Tel.č: 0902 858 460Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.Tovar sa vracia v štandardnom balení (kuriérska obálka), kompletný a nepoškodený, pričom kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého
zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie, povahy, vlastností a funkčnosti tovaru (napr. neprimerané alebo nevhodné používanie tovaru). Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí zákazník. Predávajúci nezodpovedá za prípadnú stratu tovaru pred doručením predávajúcemu, preto sa doporučuje, aby kupujúci zasielal tovar spať prostredníctvom doporučenej zásielky.Predávajúci nevráti platbu za poštovné a balné kupujúcemu v prípade, že si kupujúci objedná viac kusov tovaru, resp. viacero druhov tovaru a následne vráti „odstúpenie od zmluvy“ len časť zakúpeného tovaru.Postup pre vrátenie tovaru “Odstúpenie od zmluvy”:Kupujúci predloží predávajúcemu spolu s odstúpením od zmluvy aj príslušnú faktúru k tovaru, alebo jej kópiu, a číslo účtu v tvare IBAN (v prípade ČR zasielať číslo účtu v štandardnom tvare : číslo/kód banky), kde predávajúci zašle kupujúcemu finančné prostriedky.
Postup pre vrátenie tovaru “Výmena tovaru”:Výmena tovaru je možná len v prípade, že sa jedná o rovnaký druh tovaru v inej farbe, veľkosti, alebo iný druh tovaru v rovnakej cene. Je potrebné aby si kupujúci skontroloval dostupnosť tovaru priamo na našom webe www.tamal.sk a ak je požadovaný druh tovaru dostupný, môže si kupujúci vytvoriť objednávku, kde je potrebné, aby do poznámky napísal “výmena tovaru – napr. farba “. Pôvodný tovar je potrebné zaslať späť na korešpondenčnú adresu predávajúceho a na faktúru je potrebné uviesť “výmena tovaru ” a nové číslo objednávky, ktorú si zákazník vytvoril. Po doručení pôvodného tovaru na adresu predávajúceho sa odošle nový tovar kupujúcemu. Náklady na výmenu tovaru sú spoplatnené sumou 5 EUR rámci SR a v rámci ČR je 8 EUR, pričom tieto náklady nezahŕňajú poštovné a balné dodaného vymeneného
tovaru.Výmena tovaru nie je možná v prípade, že sa jedná o iný druh tovaru, ktorý je v inej cene ako pôvodne kupujúci objednal. V tomto prípade si môže kupujúci vytvoriť novú objednávku a následne sa zákazníkovi odošle tovar ako nová objednávka.
7. Reklamačný poriadok – táto časť týkajúca sa vzťahuje len nakupujúceho, ktorým je fyzická osoba – spotrebiteľKupujúci je povinný pred prevzatím a prípadným zaplatením zásielky skontrolovať či zásielka nie je poškodená. V prípade poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné poškodenie) nie je kupujúci povinný zásielku prebrať a v takomto prípade je povinný na mieste spísať s prepravcom zápis- protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak kupujúci zásielku aj napriek viditeľnému poškodeniu prevezme, predávajúci prípadnú reklamáciu takejto zásielky neuzná. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie prepravca.
Na základe vyhotoveného záznamu bude kupujúcemu po prešetrení a uzavretí škodovej udalosti s prepravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový tovar.Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru a Občianskym zákonníkom, pričom na každý tovar poskytnutá záruka 2 roky, ktorá začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim.V prípade reklamácie zašle alebo prinesie osobne kupujúci reklamovaný tovar na adresu predávajúceho na: Tamal s. r. o., M.R. Štefánika 844/57, Žilina ,01001. Balík musí byť riadne zabalený a má obsahovať: reklamovaný tovar vrátane príslušenstva, kópiu faktúry, popis závady a kontaktné údaje kupujúceho – spiatočná adresa, tel.číslo, e-mail.Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci. Ak ide o takú vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu tovaru bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, ak tým predávajúcemu nevzniknú
neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. V prípade, že vada tovaru je neodstrániteľná, v závislosti od rozhodnutia kupujúceho, buď predávajúci nahradí kupujúcemu vadný tovar novým tovarom, pričom novým tovarom, ak s tým kupujúci súhlasí, môže byť aj tovar iného druhu za rovnakú cenu alebo kupujúci využije svoje právo od zmluvy odstúpiť.Záruka sa nevzťahuje na poškodenie tovaru vzniknuté:
 • prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením;
 • znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby;
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa;
 • zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy alebo úpravy);
 • používaním tovaru v rozpore s návodom na obsluhu;
 • mechanickým poškodením- roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar

poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním vrstiev tovaru a pod.

Usmernenia k reklamačnému poriadku:

1. Ošetrovanie a údržba TEXTÍLIÍ

Pri kúpe textilného tovaru je potrebné brať do úvahy materiálové zloženie, ktoré poskytuje informácie o prirodzenom správaní sa tkanín a nie sú preto predmetom reklamácie. Napr.:

• Výrobky z prírodných vlákien /bavlna, vlna, ľan, hodváb/ a chemických vlákien /viskóza/ sú viac krčivé ako výrobky z vlákien syntetických /polyester, polyamid, polypropylén, akryl/.

 • Viskóza má vyššiu zrážanlivosť a nasiakavosť ako ostatné vlákna. Polyester má vyššiu pevnosť a menej sa zráža.
 • Textilné výrobky s vysokým podielom polyakrylu sú náchylné na žmolkovanie, preto odporúčame ošetrovať pracími prostriedkami určenými na pranie jemných a vlnených textílií a používať odžmolkovač.
 • K poškodeniu textílií prichádza aj nasypaním pracích prostriedkov priamo na odev /vznik bielych fľakov/.
 • Postupovať podľa upozornení na špecifické vlastnosti niektorých textílií /väčšinou uvedených na letáčikoch alebo obaloch k tovarom/ – napr. textílie s nižšou stálofarebnosťou prať osobitne, z rubovej strany, výrobok má zníženú mechanickú odolnosť /v prípade zámerne upravených džínsových výrobkov/ apod.

Pracie prostriedky je potrebné vyberať podľa typov textilných výrobkov:

 • biele a stálofarebné, väčšinou svetlé odtiene, farby a vzory, pri ktorých sa používa teplota prania 60 a 95 stupňov, odporúča sa používať univerzálne pracie prostriedky;
 • farebné výrobky všetkých typov tmavších odtieňov a vzorov, ktoré sa perú pri

teplotách 30, 40, 50 a 60 stupňov – vhodné sú pracie prostriedky typu color;
• výrobky z vlny, hodvábu a zvieracích srstí je potrebné výlučne prať v pracích prostriedkoch, na ktorých je vyznačené, že sú vhodné na pranie tohoto typu výrobkov. Vhodné sú postupy prania pri teplote 30 stupňov s obmedzeným počtom otáčok bubna, bez odstredenia. Výrobky je potrebné vybrať z práčky mokré, jemne z nich v rukách vytlačiť vodu, bez žmýkania a nechať ich vysušiť pri teplote miestnosti vo

vodorovnej polohe na vrstve uterákov, ktoré je potrebné vymieňať.

Odporúčame dodržiavať symboly na údržbu textilných a odevných výrobkov.

2. Ošetrovanie a údržba OBUVI

Pri výbere obuvi rozlišujte obuv podľa účelu, pre ktorý je určená. V prípade, že sa obuv používa na iný účel ako je určená, môže dôjsť k poškodeniu, ktoré nemožno kvalifikovať ako oprávnenú reklamáciu.Obuv si pred zakúpením dôkladne v domácom prostredí vyskúšajte a skontrolujte jej kvalitu. V prípade, že si typ, tvar, veľkostné číslo alebo šírku obuvi zvolíte nevhodne,
záruka sa nevzťahuje na príp. chyby z tohoto dôvodu a na „pohodlnosť“ obuvi.
• Pri obúvaní uzavretých strihov používajte obuvák, aby sa nezdeformovala pätná časť obuvi, pri obúvaní šnurovacej obuvi musí byť zašnurovaná až k poslednej dierke, aby nedochádzalo k posúvaniu nohy na stielke obuvi a jej následnému predratiu v prednej

časti a v oblasti päty. Obuv nikdy nevyzúvajte pristúpením päty, pretože dochádza k

nadmernej námahe materiálu a často až k odtrhnutiu podošvy.

 • Obuv pravidelne ošetrujte, pravidelne striedajte. Snažte sa vyvarovať úplnémupremáčaniu obuvi. Premáčanú obuv nikdy nesušte v blízkosti tepelných zdrojov. Po vysušení ju ošetrite podľa návodu pre použitý materiál zvrškov. Záruka sa nevzťahuje na farbenie vo vnútri obuvi vplyvom pôsobenia potu alebo silného premočenia, tiež na mechanické poškodenie obuvi.
 • Obuv pravidelne kontrolujte a zabezpečte včasné opravy podpätkov a pätníkov, prešlapaných, bežne opotrebovaných podošiev, vkladacích či vlepovaných stielok, porušených šitých a lepených spojov a iných vzniknutých chýb spôsobených bežným

opotrebením. Ide o základnú údržbu, o ktorú sa stará zákazník.

Životnosť obuvi je tiež ovplyvnená pravidelnou údržbou, ktorá závisí od materiálov, z ktorých je vyrobená.

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúci ihneď, maximálne však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie kupujúcim. Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

O výsledku posúdenia reklamácie bude kupujúci informovaný neodkladne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie. Výsledok reklamácie bude kupujúcemu zaslaný elektronicky na jeho e-mail alebo oznámený iným vhodným spôsobom. Kupujúci je oprávnený informovať sa o

stave reklamácie na telefónom čísle +421902 858 460, cez pracovné dni od 09:00 do 16:00 hod. alebo prostredníctvom emailu tamal@tamal.sk.

page8image409372016

Sťažnosti a podnety môžu kupujúci podávať buď na predávajúceho tamal@tamal.sk alebo na adresu:

Tamal s.r.o. M.R.Štefánika 844/57 01001 Žilina

e-mailovú

adresu

, alebo na telefónom čísle +421902 858 460, kontaktná osoba: Ing. Lukáš Čerňava.

Nákupný košík